Seven Minute Workout – Privacy Policy

Check below for english version

De Seven Minute Workout is ontwikkeld als experiment voor de Google Assistant. Met dit experiment testen we een sample dialog gebaseerd op een (deels vervormde) stem.

Welke informatie verzamelen we?

De Seven Minute Workout is niet bedoeld om contextuele gegevens van een gebruiker te verzamelen. Door Dialogflow te gebruiken als een ontwikkeltool, verzamelen we echter automatisch gegevens zoals server- en HTTP-logbestanden, gegevens die worden verzonden door de Actions op Google API en gebruiksinformatie. Dit omvat ook informatie die we van de gebruiker ontvangen, hetzij rechtstreeks, hetzij via de permissies-API. Het is niet onze bedoeling om persistente ID’s (zoals de Google ID) te verzamelen.

Hoe gebruiken we deze informatie?

De ontvangen steminformatie wordt gebruikt voor het geven van een antwoord met informatie voor deze actie. Het wordt niet elders verwerkt dan Dialogflow en de Google cloud.

Welke informatie delen we?

We delen geen informatie met derde partijen.

Seven Minute Workout – Privacy Policy (english)

The Seven Minute Workout action was developed as an experiment for the Google Assistant. With this experiment we test a sample dialog based on a (partly distorted) voice.

What information do we collect?

The Seven Minute Workout is not intended to collect contextual data from a user. However, by using Dialogflow as a development tool, we automatically collect data such as server and HTTP log files, data sent by the Actions on Google API and usage information. This also includes information we receive from the user, either directly or through the permissions API. We do not intend to collect persistent IDs (such as the Google ID).

How do we use this information?

The received voting information is used to reply with information for this action. It is not processed elsewhere than Dialogflow and the Google cloud.

What information do we share?

We do not share information with third parties.